Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Krajín s colným zvýhodnením bude menej

1. januára 2014 sa menia predpisy z oblasti všeobecných colných preferencí (GSP), ktoré prinášajú významné zmeny pravidiel pre poskytovanie preferencií rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám na obdobie rokov 2014 až 2023. Predovšetkým sa podstatne redukuje zoznam rozvojových krajín, ktoré budú mať na colné preferencie nárok. V zozname boli ponechané iba krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, ktoré nevyužívajú iné colné zvýhodnenia (napr. dohoda o voľnom obchode).
Všeobecné colné preferencie budú poskytované pre tri skupiny krajín:

  1. rozvojové krajiny (GPS) - clo im bude pozastavené čiastočne (na citlivé produkty) alebo úplne (na necitlivé produkty),
  2. rozvojové krajiny využívajúce osobitné stimulačné opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu veci verejných (GSP+) – clo je im viac znížené ako skupine GSP,
  3. najmenej rozvinuté krajiny (EBA) - bezcolný prístup na trh EÚ pre všetok tovar s výnimkou zbraní (kap. 93 sadzobníka).
Súčasne zostane zachovaný tzv. princíp graduácie, čo znamená, že pokiaľ sa dováža určitý produkt zo zvýhodnenej krajiny v množstvách a za ceny, ktoré spôsobujú alebo by mohli spôsobiť závažné problémy výrobcom v EÚ, a ktoré prekročia stanovené podiely na celkovom dovoze daného tovaru do EÚ, budú tieto produkty z preferenčného režimu vyradené. Možno teda očakávať, že napriek tomu, že je Čína zaradená v zozname rozvojových krajín, bude v praxi vyradená z poskytovania preferencií na väčšinu tovaru, ktorý do EÚ dodáva vo významných objemoch.

V nadväznosti na kontrolný režim EÚ sa dá očakávať, že zoznam krajín, ako aj zoznam tovaru, ktorému bude poskytované jednostranné colné zvýhodnenie sa bude každoročne meniť. Všetky tieto informácie budú včas zapracované Komisiou do TARIC-u.