Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

MILAN OLEJÁR: Firmy nevyužívajú možnosti, ktoré im colná legislatíva poskytuje

Colná legislatíva je dynamicky sa vyvíjajúcou oblasťou a sledovať všetky prebiehajúce zmeny môže byť mimoriadne náročné. Milan Olejár, zástupca colného agenta Gerlach European Customs Service, hovorí o možnostiach, ktoré súčasná colná legislatíva poskytuje a dôvodoch, pre ktoré sa u nás stále využívajú vo veľmi obmedzenej miere.
 

Akým smerom sa vyvíja európska colná legislatíva?
Na základe požiadaviek hospodárskych subjektov a stavovských organizácií pri Európskej Komisii, smerujú legislatívne zmeny predovšetkým k zjednodušovaniu obchodovania v medzinárodnom prostredí. Vývoj ide dvoma smermi - k zvyšovaniu bezpečnosti logistického reťazca a k zjednodušovaniu colných postupov, čoho cieľom je čo najmenšie zdržiavanie logistického reťazca.
Prvá oblasť, oblasť bezpečnosti, znamená, že každý tovar vstupujúci do Európskej Únie je preverovaný z bezpečnostného hľadiska a až potom sa môže prepravovať po území krajín EU. Pri výstupe je to zase previerka vo vzťahu ku krajinám mimo EÚ, kde garantujeme, že pre prijímajúcu krajinu je tovar bezpečný alebo že sa môže do dannej krajiny konkrétny druh tovaru vôbec vyviesť (napríklad medzinárodné embargo).

Druhým aspektom vo vývoji colnej legislatívy je optimalizácia priebehu colných formalít z časového hľadiska, t.j. zvyšovanie obrátkovosti tovaru, nezdržovanie priebehu prepravy a nekomplikovanie logistického toku zložitou byrokraciou –stále pri zachovaní vysokej úrovne bezpečnosti.

Colná legislatíva je nastavená ústretovo, avšak firmy sú slabo informované a majú k využívaniu dostupných možností laxný prístup. Colnú deklaráciu tak stále riešia zastaranými postupmi, ktoré by sa dali výrazne zjednodušiť.

O aké zjednodušenia napríklad ide?
Všetky zjednodušenia v colnej oblasti vyplývajú z princípu garancie bezpečnosti tovaru, pri maximálnom zjednodušení procesu. Využívanie zjednodušených postupov pritom znamená urýchlenie celého procesu, nečakanie na colnici, do istej miery riadenie si colného procesu vo vlastnej réžii, niekedy úplne sám, niekedy za asistencie colného úradu, ktorý sa môže rozhodnúť pre fyzickú kontrolu tovaru.

Ako je možné získať povolenia na zjednodušené postupy? 
Ak chce subjekt získať iba povolenie k zrýchleným postupom, prechádza v podstate procesom podobným certifikácii na úroveň Schváleného hospodárskeho subjektu (SHS). Výhodnejšie preto je získať osvedčenie SHS a následne povolenia na použitie zjednodušených postupov. Certifikácia predpokladá preverenie spoľahlivosti subjektu, ktorá sa zameriava na päť okruhov - informácie o spoločnosti, požiadavky vylývajúce z colných predpisov, systém účtovníctva a logistiky (účtovníctvo, vnútorná kontrola, colné postupy, archivovanie, IT oblasť a pod.), finančná solventnosť a ochrana a bezpečnosť (fyzická bezpečnosť, prístupy do objektov, skladovanie a pod.) Ak sú všetky tieto kritériá splnené a ich úroveň vyhovuje požiadavkám, môže firma získať osvedčenie SHS, s ktorým je spojené aj získanie zjednodušených postupov a zníženie frekvencie vykonávaných kontrol tovaru.

Čo ak firma nechce certifikáciu podstúpiť?
Potom existuje možnosť využitia služieb colného agenta, ktorý je držiteľom osvedčenia SHS a teda na seba formou nepriameho zastúpenia preberá časť rizík a garantuje colnej správe, že je proces bezpečný.

Aké sú podľa vás dôvody, pre ktoré firmy nevyužívajú dostupné možnosti optimalizácie?
Stretávam sa s určitou neznalosťou, s tým že manažéri túto oblasť odsúvajú na najspodnejšie priečky záujmu a aj keď hľadajú možnosti úspor a optimalizácie vo všetkých oblastiach podnikania, colné záležitosti opomínajú. Riaditelia firiem akoby si neuvedomovali, že ich zástupcovia pri Komisii EÚ neustále lobujú za zmeny na poli colných predpisov EÚ a že ich aj reálne dosahujú. Keďže nie sú o týchto možnostiach informovaní , ani ich nevyužívajú.
Úlohu určite hrá aj stereotyp, skostnatelý prístup a prirodzená nechuť k zmenám zo strany interných zamestnancov, ako aj zo strany súčasného colného agenta, s ktorým firma spolupracuje v mnohých prípadoch aj dlhé roky, prípadne zo strany pracovníkov colnej správy. Ak sa zamestnanec alebo colný agent desať rokov nevyvíja a nechce sa zaoberať novými postupmi, je to problém. Prispôsobením colných postupov možnostiam, ktoré sú legislatívne dostupné by totiž klient mohol ihneď dosiahnuť priame úspory napríklad na poplatkoch za colné služby. Veľmi zaujímavé sú však aj pozitívne efekty, spočívajúce v tom, že sa narovná logistický reťazec, ktorý bol deformovaný práve kvôli colnej deklarácii. Firma napríklad nebude musieť prispôsobovať vykládkové okná úradným hodinám colného úradu, kamióny a personál v skladoch strácať čas čakaním na kontrolu tovaru, čo má priamy v plyv na náklady a celkovú efektivitu firemnej logistiky.

Dá sa povedať u akých firiem je tento stereotypný prístup najčastejší?
Vnímam ho prierezovo u všetkých typov a veľkostí firiem, spoločnosti sa jednoducho touto témou zaoberajú veľmi okrajovo a sú málo progresívne. Presvedčiť ich, že sa dá niečo robiť modernejšie, efektívnejšie a že ide o zaujímavý spôsob ako ušetriť čas a peniaze a tým neustále zlepšovať a optimalizovať ich logistiku je preto často veľmi náročné. Niekedy je problém aj dostať sa k človeku, ktorý má dosah na rozhodovanie.

Ako je teda možné odhaliť príležitosti na zlepšenie v oblasti colnej deklarácie?
Firmám, ktoré si chcú urobiť obraz o tom, čo by sa dalo robiť inak a efektívnejšie, odporúčam absolvovať colný audit. Ten ukáže, kde sú slabiny a riziká alebo potvrdí správnosť postupu.

Koľko trvá colný audit?
V prípade, že logistických ciest nie je veľa a celý reťazec nie je príliš komplikovaný, môžu stačiť aj dva rozhovory so zástupcom firmy. Často už pri prvých odpovediach klienta vieme určiť, kde by sa mohol nájsť priestor na zlepšenie a čo by firme mohlo priniesť zaujímavé výhody. Pri zložitejších procesoch, tam, kde je logistický reťazec rozsiahlejší, môže audit trvať dlhšie – preverujú sa rôzne možnosti a alternatívy, analýza preto môže trvať aj niekoľko dní a výsledkom je analýza logistického toku, procesu colnej deklarácie a náčrt možností, ktorými sa môže klient vybrať. Je na klientovi či pripravené odporúčania a návrhy na optimalizáciu zrealizuje sám alebo pomocou špecializovaného colného agenta. Následná implementácia je už rýchla, ide len o to, aby sa klient rozhodol, ktorá alternatíva mu najlepšie vyhovuje vzhľadom na interné nastavenie procesov.

Aký je rozdiel medzi colným auditom a konzultáciami?
Audit poskytne hĺbkový prehľad a analýzu celého procesu colnej deklarácie. V porovnaní s ním sú konzultácie skôr o konkrétnych otázkach alebo projektoch, napríklad sa môžu týkať podmienok dovozu konkrétneho tovaru a posúdenia z colného hladiska –colných sadzieb, možných zvýhodnení, potrebných povolení, kvót, procesu dovozu alebo vývozu, zváženie aký režim by sa dal využiť, aké by boli ďalšie podmienky, kalkulácie colných poplatkov a podobne. Gerlach je jednou z mála firiem, ktoré tento servis na Slovensku skutočne poskytujú.

Ponúkate aj právny servis. Čo to znamená?
Vieme zabezpečiť právne služby, či už pri odvolaní voči Colnému úradu alebo Finančnému riaditeľstvu SR alebo vo vzťahu k súdnemu konaniu. Keďže ide o komplikovanú oblasť a colné právo ma interakciu aj s ďalšími oblasťami práva, je veľmi málo subjektov, ktoré tento špecifický servis poskytujú a Gerlach je jedným z nich. Klient sa na nás môže obrátiť, ak má pocit, že colný úrad nerozhodol tak, ako mal - v sporoch pri dovoze alebo vývoze, pri rozporovaní vyrúbenej colnej sadzby alebo colného zatriedenia. V tejto oblasti vieme zabezpečiť právnu agendu pre oblasť cla, DPH alebo spotrebných daní. Klient sa vďaka tomu dokáže účinne brániť alebo vyhnúť zvýšeným nákladom.

Využite možnosť jednej odbornej konzultácie zdarma – ponuka platí iba do konca decembra 2013! 

Kontaktujte nás a dohodnite si termín nezáväznej konzultácie s našimi expertmi na colnú deklaráciu.